Informacje prawne

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ 

Poniżej przedstawiamy zasady i warunki („Zasady i warunki”) użytkowania witryn internetowych i poruszania się po witrynach internetowych spółki Alfasigma S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna, Włochy, z kapitałem akcyjnym 10 000 000 euro; z numerem identyfikacji podatkowej, numerem VAT i numerem rejestru handlowego prowadzonego w Bolonii 03432221202 – PEC [email protected], utworzonej zgodnie z prawem włoskim („Alfasigma”).

Poprzez dalsze korzystanie z tej witryny internetowej („Witryna”) lub jej przeglądanie, odwiedzający/użytkownik (łącznie „Użytkownik” lub osoba określana zaimkami „Ty" lub „Twoje”) wyraża zgodę na podleganie poniższym Zasadom i warunkom oraz przestrzeganie ich, a także aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Witryna i znajdujące się na niej treści podlegają prawu włoskiemu. Wszelkie spory dotyczące tej witryny internetowej lub związane z nią, znajdującymi się na niej treściami oraz Zasadami i warunkami, podlegają wyłącznej właściwości sądów w Bolonii.

Alfasigma zastrzega sobie prawo do podjęcia działań naprawczych, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uzna, że niniejsze Zasady i warunki zostały naruszone. Działania naprawcze obejmują uniemożliwienie dostępu Użytkownika do Witryny i jej usług oraz usunięcie wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Witrynie, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Alfasigma.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Witryna jest własnością i/lub jest kontrolowana przez Alfasigmę.

Alfasigma jest spółką, która zajmuje się opracowywaniem, produkcją, dystrybucją i marketingiem produktów farmaceutycznych wydawanych na receptę i bez recepty, a także suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów higieny osobistej („Produkty”), które są wytwarzane zgodnie z najbardziej wymagającymi normami krajowymi i międzynarodowymi.

Pomimo tego, że Witryna może być dostępna z innych części świata, została ona zaprojektowana dla Włoch i z tej przyczyny podlega prawu włoskiemu. Wszystkie informacje o jakimkolwiek charakterze znajdujące się na tej Witrynie, w tym informacje dotyczące Produktów, mają zastosowanie wyłącznie do Włoch.

Informacje dostępne w Witrynie nie stanowią zachęty do zakupu lub dostawy Produktów bądź usług, albo prowadzenia obrotu nimi.

Witryna zawiera również informacje dotyczące obszarów terapeutycznych, w których Alfasigma jest aktywna w zakresie działalności badawczej i oferowanych Produktów. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Oznacza to, że w celu postawienia diagnozy i podjęcia właściwego leczenia należy konsultować się wyłącznie z lekarzem. Informacje ściśle odnoszące się do leków na receptę znajdują się w specjalnych obszarach Witryny, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy służby zdrowia, zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym nr 219/2006.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna została zaprojektowana i stworzona w celu prostej i łatwo zrozumiałej komunikacji i zawiera treści o charakterze ogólnym.

Witryna nie stanowi oficjalnego kanału komunikacji pomiędzy spółką Alfasigma a Użytkownikiem i nie może być wykorzystywana w tym charakterze. Osoby, które chcą nawiązać kontakt z Alfasigmą, są proszone o korzystanie z podanych, służących do tego kanałów.

Tekst, informacje i inne dane opublikowane na Witrynie i w Odsyłaczach (zgodnie z definicją poniżej) mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie oficjalny.

Alfasigma przygotowała informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie według swojej najlepszej wiedzy, stosując wysokie standardy staranności zawodowej oraz dokłada wszelkich starań, aby informacje te były aktualne, co obejmuje również dokładny dobór i staranne sprawdzanie źródeł informacji.

Pomimo tego – biorąc pod uwagę szybkość ewoluowania i podlegania zmianom wiadomości dostępnych w Internecie – Alfasigma niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za aktualność, dokładność i kompletność informacji umieszczonych na Witrynie i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia jakiegokolwiek rodzaju oraz za wszelkiego rodzaju szkody bezpośrednie, pośrednie lub uboczne powstałe w wyniku czytania lub korzystania z opublikowanych informacji lub wszelkiego rodzaju treści dostępnych na Witrynie lub dostępu bądź korzystania z materiałów zawartych w Odsyłaczach.

Alfasigma nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za zmiany na tej Witrynie lub za to, że Witryna stanie się czasowo lub trwale niedostępna.

Ponadto Alfasigma zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany treści dostępnych na Witrynie oraz niniejszych Zasad i warunków, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik podlega wszelkim zmianom Zasad i warunków, w związku z czym uprzejmie prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami.

Alfasigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku połączenia z Witryną, w tym z powodu obecności wirusów komputerowych lub innych przyczyn, oraz zastrzega sobie prawo do podejmowania kroków prawnych, przez odpowiednie kanały, przeciwko wszelkim działaniom mającym na celu uszkodzenie Witryny lub utrudnianie jej użytkowania.

DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI I INNE INFORMACJE

Tam, gdzie ma to zastosowanie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje dostarczane na Witrynę, opinie wyrażane w obszarach przeznaczonych na dyskusję i wszelkie inne działania obejmujące interakcję z innymi Użytkownikami lub z samą Witryną.

Pełną treść Polityki prywatności i Polityki plików cookie można znaleźć w stopce niniejszej Witryny.

Alfasigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Witryny i zawartych w niej Odsyłaczy, które wykracza poza ogólne cele informacyjne. W celu potwierdzenia lub w związku z badaniami analitycznymi dotyczącymi umieszczonych tu danych, należy korzystać z oficjalnych publikacji.

Alfasigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone osobom trzecim, a wynikające z ewentualnych błędów, nieścisłości lub nieaktualizowania informacji.

Zabronione jest wysyłanie oszczerczych, obscenicznych lub zniesławiających wiadomości, a także wszelkich innych wiadomości, które mogą naruszać obowiązujące prawo. Alfasigma będzie współpracować z organami władzy, niezwłocznie stosując się do przepisów mających na celu identyfikację osób dopuszczających się działań niezgodnych z prawem przy wysyłaniu materiałów do Witryny.

PRAWA AUTORSKIE

Witryna internetowa i jej zawartość (w tym między innymi znaki towarowe, znaki logo, nazwy przedsiębiorstw, informacje, prognozy, dane, zdjęcia, czcionki, wykresy, notatki, opinie i analizy), o ile nie wskazano inaczej, są własnością lub są kontrolowane przez Alfasigmę i/lub spółki z grupy Alfasigma.

Prawa związane z korzystaniem z Witryny i jej zawartości są zastrzeżone na rzecz Alfasigmy i podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego do oryginalnych dzieł autorskich, znaków towarowych i patentów.

Użytkownik nie jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania treści należących do Alfasigmy i osób trzecich, wymienionych na Witrynie, ani w odniesieniu do znaków towarowych, patentów, technologii, produktów i procesów, ani w odniesieniu do jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i zabezpieczenia Alfasigmy przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, postępowaniami sądowymi i innymi szkodliwymi konsekwencjami wynikającymi z naruszenia praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz praw chroniących przed nieuczciwą konkurencją i zniesławieniem, za które Użytkownik jest odpowiedzialny podczas poruszania się po Witrynie i używania jej zawartości.

Nazwa Alfasigma nie może być używana przez osoby trzecie w jakimkolwiek celu bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Alfasigmy. Bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Alfasigmy jakiekolwiek użycie tej nazwy w celach reklamowych lub promocyjnych jest zabronione, nawet jeśli osoba trzecia współpracuje w jakikolwiek sposób z Alfasigmą. Dotyczy to również używania tej nazwy jako odsyłacza do witryny internetowej innego przedsiębiorstwa.

Pobieranie, przeglądanie i drukowanie informacji z tej Witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie wykorzystywanie treści niniejszej Witryny w celach innych niż osobiste lub w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Alfasigmy. We wszystkich pozostałych przypadkach całkowita lub częściowa reprodukcja w formie analogowej lub cyfrowej wymaga pisemnej zgody autora i wydawcy.

Poniższe czynności są dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Alfasigmy: cytowanie z witryny internetowej w celu skomentowania, analizy lub recenzji, o ile autor tekstu zostanie wymieniony, a źródło zostanie jasno określone i umieszczone w kontekście, łącznie z adresem URL strony głównej witryny.

Ponadto poniższy odnośnik musi być widoczny na wszystkich częściowych lub kompletnych kopiach treści witryny internetowej: „Copyright © 2017 Alfasigma S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone”.

ODSYŁACZE DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Witryna może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie („Odsyłacze”), które mogą być interesujące dla Użytkownika. Korzystając z Odsyłaczy, Użytkownik podejmuje – bez żadnych ograniczeń – decyzję o opuszczeniu witryny spółki Alfasigma. Informacje zawarte na witrynach, do których prowadzą odsyłacze, mogą nie być zgodne z przepisami prawa włoskiego, a w szczególności z przepisami włoskiego dekretu ustawodawczego nr 219/2006 w sprawie reklamy produktów leczniczych stosowanych u ludzi, są całkowicie niezależne i nie podlegają kontroli Alfasigmy, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Dozwolone są wyłącznie odsyłacze prowadzące do strony głównej. Alfasigma nie udziela poparcia, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na witrynach, do których prowadzą odsyłacze.

Copyright © 2017 Alfasigma S.p.A. – Wszelkie prawa zastrzeżone