O Firmie / Etyka i przejrzystość / System zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości

W celu promowania swoich wartości i zasad etycznych w sposób uczciwy i przejrzysty Grupa Alfasigma wdrożyła System zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia wszystkim osobom mającym kontakt ze Spółką (tj. pracownikom, dostawcom, klientom itp.) zgłaszanie faktów i zachowań (w tym zaniechań) odnoszących się do pracowników, współpracowników, członków organów korporacyjnych lub „stron trzecich” spółek Grupy, które stanowią choćby potencjalne naruszenie Globalnego kodeksu postępowania oraz przepisów prawa i regulacji.

W związku z tym Spółka uruchomiła specjalną platformę internetową o nazwie EthicsALine jako preferowany kanał zgłaszania nieprawidłowości, zarządzaną przez zewnętrznego dostawcę i przeznaczoną do gromadzenia zgłoszeń, zarówno anonimowych, jak i imiennych, w formie pisemnej i ustnej.

W przypadku zgłoszeń ustnych platforma zmienia barwę głosu, uniemożliwiając jego rozpoznanie. Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie imienne za pomocą kanału ustnego, po prostu podaj swoje imię i nazwisko.
Niezależnie od wyboru, wszystkie kanały zgłaszania nieprawidłowości wdrożone przez Grupę Alfasigma zapewniają poufność osoby zgłaszającej, osoby zgłaszanej i treści zgłoszenia.
Zgłoszenia powinny być składane w dobrej wierze, oparte na precyzyjnych i zgodnych elementach oraz odnoszące się do możliwych do zweryfikowania faktów.

W żadnym razie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia dotyczące poniższych kwestii:

  • skarg o charakterze osobistym lub wniosków dotyczących stosunku pracy;
  • działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leków sprzedawanych przez Grupę Alfasigma;
  • sytuacji awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji.