Zgłoś działanie niepożądane

Zgłoszenie działania niepożądanego

Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania produktu leczniczego

Jestem osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne, tj. lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym.

Jestem pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta